Zwroty i Reklamacje

 

Prawo do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy i powinien je złożyć  wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: e-FIORE, ul. Lipówka 24D, 42-240 Rudniki lub przesłać mailowo na adres: info@e-fiore.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na rachunek podany przez klienta lub w postaci bonu rabatowego (zgodnie z życzeniem klienta).

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży:

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać tutaj

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: e-FIORE, Lipówka 24D, 42-240 Rudniki lub elektronicznie na maila: info@e-fiore.pl

3.Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty mailowej.
4.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5.Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres -FIORE, Lipówka 24D, 42-240 Rudniki
9.W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10.Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany kurierem, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towar
12.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
14.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje ilościowe i jakościowe

W przypadku reklamacji dotyczacej realizacji zamówienia (brakujących produktów, pomyłkowo wysłanych produktów, uszkodzeń w transporcie) prosimy o przesłanie informacji o reklamacji, ewentualne zdjęcia uszkodzeń towaru, protokoł szkody:

- na adres firmy e-FIORE, Lipówka 24D, 42-240 Rudniki

- lub na adres mailowy: info@e-fiore.pl

- ewentualnie zgłoszenie telefoniczne 509 043 062

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

 

Przed zwrotem i reklamacją prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

info@e-fiore.pl

tel. 509 043 062